ДИРЕКТИВА (96/100/ЕЕС) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно измененията и допълненията в Приложението към Директива 93/7/ЕЕС относно връщането на културни ценности, незаконно изнесени извън територията на държава-членка

Приета на 17 февруари 1997 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
След като взеха предвид Договора за създаване на Европейския общност и в частност член 100а от него,
Като взеха предвид предложението на Комисията (
Official Journal, No 6, 11.1.1996, стр.15),
Като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (
OJ, No C 97,1.4.1996, стр. 28),
В съответствие с процедурата, предвидена в член 189 Б от Договора (Становище на Европейския Парламент от 21 май 1996 г (
OJ, No C 166,10.6.1996,стр.38), Обща позиция на Съвета (OJ No C 264, 11.9.1996, стр.66) и Решение на Европейския парламент от 13 ноември 1996 г ( OJ No C
362, 2.12.1996) и Решението на Съвета от 20 декември 1996 г.),
Като имат предвид, че съгласно различните традиции в Общността относно техниките в изобразителното изкуство, картините – акварел, гваш и пастел се интерпретират различно: или като картини, или като графики;
Като имат предвид, че Категория 4 от Приложението към Директива № 93/7/ЕЕС (4) включва графики, изпълнени изцяло на ръка с помощта на каквото и да е средство върху какъвто и да е материал и че Категория 3 включва картини и рисунки, изпълнени изцяло на ръка с помощта на каквото и да е средство върху какъвто и да е материал;
Като имат предвид, че финансовите прагове, които се прилагат към тези две категории са различни;
Като имат предвид, че в рамките на Вътрешния пазар това би довело до дълбоки различия в третирането на картините, изработени с използването на акварели, гваш и пастели в зависимост от държавата-членка, в която те се намират;
Като имат предвид, че с оглед целите на Приложението на Директивата следва да се реши в коя категория те ще попаднат, за да се гарантира еднакво използуване на финансовите ресурси в цялата Общност;
Като имат предвид от натрупания опит, че пазарните цени за акварелни, пастелни и гваш-картини показват тенденция към нарастване, и са по-високи, отколкото тези, относими към графиките и много по-ниски от цените, достигани от картините с маслени и темперни бои;
Като имат предвид, че е целесъобразно акварелните, пастелните и гваш - картините да формират изцяло нова отделна категория с финансови прагове от 30 000 екю (евро), което ще гарантира, че произведения на изобразителното изкуство с голяма значимост, които са незаконно изнесени от територията на държава – членка, ще могат да бъдат надлежно върнати.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
В Приложението към Директива 93/7/ЕЕС следва да се внесат някои изменения, а именно:
1. в раздел А :
(а) точка 3 , да се замени с:
“ 3. Други картини и рисунки, освен включените в категории 3А или 4, изпълнени изцяло на ръка без значение на използваните материали и средства”;
(б) трябва да се включи следното :
“3 А. Акварели, пастели и гваш-картини, изпълнени изцяло ръчно (на ръка) върху всякакъв материал;
(в) точка 4 ще бъде заменена със следното :
“4. Мозайки от всякакъв материал, изпълнени изцяло ръчно, освен тези, попадащи в категории 1 или 2 и графики с всякакво средство, изпълнени изцяло ръчно върху всякакъв материал”;
2. в раздел В :
Трябва да се включи следващата категория :
“ 30 000
- 3 А. (акварели, гваш-картини и пастели)”,
Член 2
Държавите – членки следва да приемат закони и подзаконови актове, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата Директива в срок от шест месеца от нейното обнародване в „
Official Journal оf the European Communities
”. Те следва незабавно да информират Комисията за това.
Когато държавите - членки приемат тези мерки, те следва да съдържат и позоваване на настоящата Директива и да са придружени от подобно позоваване при официалното им обнародване. Методите, чрез които се прави позоваването, следва да се определят от самите държави – членки.
Член 3
Настоящата Директива е адресирана до държавите – членки.

Съставена в Брюксел на 17 февруари 1997 г.

За Европейския парламент, За Съвета,
Президент:
Ж.М.ЖИЛ- РОБЛЕС Г. ЗАЛМ

INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ | ФОРУМ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © АРХЕА ©