ПРОГРАМА

Асоциация АРХЕА идва да обедини и организира усилията на всички развиващи частни инициативи в областта на Културно-Историческото ни Наследство.

Въпреки, че изминаха повече от 12 години от началото на прехода, в тази сфера все още реформа на е осъществена.

Налице са нови обществени отношения, където ролята на държавата все повече намалява в полза на обществените и частните инициативи. Въпреки това сме свидетели на невъзприемане на тези реалности и блокиране на опититите за реформа.

За изминалите 12 години видяхме либерализация във всички области с изключение на дейността в сферата на Културно-Историческото Наследство (КИН).

Ето защо е нужна организация, която да обедини усилията на прогресивно мислещите и да катализира процеса на реформи.

Асоциация АРХЕА поддържа следните основни ТЕЗИ:

Културното Наследство произхожда от народа и е предназначено за него и никакава нужда не оправдава одържавяването му. Охраната на обществения интерес не може да се изражда в одържавяване на Културно-Историческите Ценности (КИЦ).

Частната собственост е неприкосновена.

Частната инициатива е неизчерпаем ресурс, който върви ръка за ръка с частната собственост.

Не може в най-стратегическите области да има частна собственост и частна инициатива, а в една толкова близка до народа сфера да се прокламира обратното.

Собствеността не е критерий за опазването и устойчивото развитие на културното наследство.

На Културно-Историческото ни наследство трябва да се гледа като на национален капитал.

За да работи този капитал за страната ни, следва да се развие в една модерна индустрия.

Културно-Историческите Ценности, намиращи се в земята, са мъртви. Едва след издирването, разкриването, реставрирането и експонирането им, те отново оживяват и поемат своята благородна роля.

Безогледното ровене погубва Културно-Историческото ни Наследство. Фадромо-багерната археология (неофициална и официална) трябва да остане в миналото.

Не може да се налагат ограничения върху собствеността на КИЦ, базирани на:

- произход (Тракия, Рим, Византия и т.н.)

- време (палеолит, неолит, античност и т.н.)

- материал (злато, сребро, бронз, керамика и т.н.)

- изработка (груба, фина, изящна)

Даването на специален юридически статут (попадането под защитен режим) трябва да бъде максимално прозрачна процедура, а регистрите на защитените КИЦ да бъдат публични и достъпни.

Изхождайки от посочените ТЕЗИ, Асоциация АРХЕА си поставя следните основни ЦЕЛИ:

Да подпомага издирването, разкриването, опазването и популяризирането на КИЦ.

Да подпомага организационно, информационно и технически частните инициативи в тази сфера.

Да съдейства за хармонизирането на законодателството ни (в областта на КИН) с това на най-развитите страни в света, като сезира органите и институциите, имащи законодателна инициатива.

Да съдейства на държавните органи и институции за издирване, разкриване, опазване и популяризиране на КИЦ.

Да съдейства за ограничаването на незаконната дейност.

Да съдейства за развитието на пазара на КИЦ в страната.

Да осигурява правна и техническа информация на членовете си.

Да проучва световния опит и следи постиженията в областта на издирването, опазването и популяризирането на КИЦ.

Да обедини усилията на всички ценители на КИН за по-ефективното издирване, опазване и популяризиране на КИЦ.

Да организира национални и международни форуми, семинари, курсове, работни срещи и др. прояви за обмяна на информация и опит.

Да съдейства за издигане равнището на представяне на България пред света в тази област.

Да повишава равнището на компетентност на членовете си и да отстоява професионалните и икономическите им интереси.

В изпълнение на изложените ЦЕЛИ Асоциация АРХЕА :

Подпомага разпространението и обмена на информация и опит.

Разработва проекти в областта на издирването, разкриването, опазването и популяризирането на КИЦ.

Подпомага установяването на по-тесни връзки между обществеността и работещите в тази сфера.

Провежда програми за популяризиране на КИЦ.

Стимулира реализацията на своите членове в национални и международни прояви.

Участва в национални и международни форуми, свързани с издирването, разкриването, опазването и популяризирането на КИЦ.

Участва в национални и международни организации със сходни цели.

Координира обществените и международните изяви на своите членове.

Организира семинари, конференции, изложби и др. прояви.

Организира и съдейства за издаването на печатни, филмови и др. произведения за КИЦ, както и издава бюлетин за популяризиране на дейността си.

Първостепенната наша задача е участие в обществения дебат по отношение на предстоящата промяна на нормативната база в сферата на Културно-Историческото наследство.

В тази насока внимателно ще проучим опита на развитите страни. После ще обобщим съществените предложения и компилирайки ги с постиженията на напредналите страни ще формираме база, която ще съобразим с конституцията и международните ангажименти на страната ни.

Така оформеният нов законопроект, ще предложим на вниманието на всички съпричастни към нашето Културно-Историческо Наследство.

Надяваме се, че разумът у всички ни ще надделее и скоро ще разполагаме с модерна нормативна база, съобразена с новите реалности и наистина сближаваща ни и в тази област с развитите страни.

Едва след това бихме могли да се съсредоточим върху привличането на инвестиции, включително и външни, за дейности по издирването, разкриването, опазването и популяризирането на Културно-Историческото ни наследство.

Предвиждаме и специален фонд за откупуване на особено ценни за историята ни КИЦ.

Ще направим и всичко възможно за развиване на аукционите (търговете), като най-добрата форма както за постигане на реалната цена на КИЦ, така и за тяхното опазване и популяризиране.

Нашата мисия е да бъдем непосредствената връзка между държавния и частния сектор в тази сфера, а нашата амбиция е да ги обединим за пълноценното издирване, разкриване, опазване и популяризиране на Културно-Историческото ни наследство.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ | ФОРУМ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © АРХЕА ©