На 22.06.2002 г. се проведе Учредително Общо Събрание, на което бе взето решение за учредяване на сдружение "Асоциация АРХЕА".

В съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) бяха определени целите и средствата за постигането им, беше приет уставът и се избраха ръководни органи на сдружението.

Наименованието на сдружението е "АСОЦИАЦИЯ АРХЕА". Същото може да се превежда на други езици, да се изписва с други азбуки и в абревиатура.

Седалището е в гр. Казанлък.

Дейността на сдружението съгласно чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ се осъществява в частна полза.

Предмета на дейност на Асоциация АРХЕА включва издирването, опазването и популяризирането на културно-историческите ценности (КИЦ).

Сдружението има за цел:

Да подпомага издирването, разкриването, опазването и популяризирането на културно-историческите ценности.

Да подпомага организационно, информационно и технически частните инициативи в тази сфера.

Да съдейства за хармонизирането на законодателството ни (в областта на КИЦ) с това на най-развитите страни в света, като сезира органите и институциите, имащи законодателна инициатива.

Да съдейства на държавните органи и институции за издирване, разкриване, опазване и популяризиране на КИЦ.

Да съдейства за ограничаването на незаконната дейност.

Да съдейства за развитието на пазара на КИЦ в страната.

Да осигурява правна и техническа информация на членовете си.

Да проучва световния опит и следи постиженията в областта на издирването, разкриването, опазването и популяризирането на КИЦ.

Да обедини усилията на всички ценители на културно-историческото наследство (КИН) за по-ефективното издирване, разкриване, опазване и популяризиране на КИЦ.

Да организира национални и международни форуми, семинари, курсове, работни срещи и др. прояви за обмяна на информация и опит.

Да съдейства за издигане равнището на представяне на България пред света в тази област.

Да повишава равнището на компетентност на членовете си и да отстоява професионалните и икономическите им интереси.

Тези цели ще бъде постигнати чрез следните средства (дейности) :

Разпространение и обмен на информация и опит.

Участие в национални и международни форуми свързани с издирването, разкриването, опазването и популяризирането на КИЦ.

Участие в национални и международни организации със сходни цели.

Разработване на проекти в областта на издирването, разкриването, опазването и популяризирането на КИЦ.

Подпомагане установяването на по-тесни връзки между обществеността и работещите в тази сфера.

Провеждане програми за популяризиране на КИЦ.

Стимулиране реализацията на членове на Асоциация АРХЕА в национални и международни прояви.

Координиране обществените и международните изяви на своите членове.

Организиране на семинари, конференции, изложби и др. прояви.

Организиране и съдействане за издаването на печатни, филмови и др. произведения за КИЦ, както и издаване на бюлетин за популяризиране на дейността си.

Осъществяване на други дейности, съдействащи за постигането на целите на Асоциация АРХЕА.

Органите на управление на Асоциация АРХЕА (АА) са Общото събрание, Управителният Съвет и Председателят.

Общото събрание (ОС) е върховен орган на управление, чиито решения са задължителни за всички членове.

Общото събрание има следните правомощия:

Изменя и допълва настоящия устав и взема решения за прекратяване или сливане на Асоциация АРХЕА с мнозинство от 2/3 от всички Редовни членове.

Приема годишния отчет на УС за дейността на Асоциацията.

Приема програмата за дейността на АА, годишния бюджет и допълнителните вноски с мнозинство 2/3 от присъстващите Редовни членове.

Избира и освобождава членовете на УС с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите Редовни членове.

Управителният съвет (УС) е оперативен, постоянно действащ орган на Асоциацията.

Управителният съвет има следните правомощия:

Свиква Общото събрание.

Ръководи дейността на Асоциацията по изпълнение на програмата и решенията на ОС.

Обнародва обръщения, декларации и др. актове.

Участва съвместно с други организации в мероприятия за осъществяване целите на Асоциацията.

Изпълнява бюджета на АА.

Управлява имуществото на Асоциацията.

Избира измежду членовете си Председател и Главен Секретар на Асоциация АРХЕА и разпределя функциите между своите членове.

Определя броя на щатните служители на Асоциацията.

Определя размера на членския внос (индивидуален и колективен).

Взема решения по всички въпроси, които по закон или устав не са в компетенциите на друг орган.

УС се избира от ОС за срок от 3 години.

Председателят има следните правомощия:

Ръководи работата на УС.

Представлява Асоциацията пред трети лица и я задължава с подписа си. Когато Председателят отсъства Асоциацията се представлява от Главния Секретар, който поема функциите му.

Участва съвместно с други организации в мероприятия за осъществяване целите на Асоциацията.

Назначава персонала на Асоциацията и подписва договорите им.

Организира и осъществява оперативната дейност по прилагане на устава и решенията на УС и ОС.

Главният Секретар организира и координира оперативната дейност на АА и подпомага Председателя на УС в дейността му.

Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява функциите си или отсъства, Асоциацията се представлява от Главният Секретар.

Председателят на Асоциация АРХЕА и Главният Секретар се избират от УС за срока до края на мандата му.

Членовете на сдружението се задължават да внасят членски внос, като размерът, редът и начинът на внасяне се определят от УС.

Членовете са длъжни да внасят и други (допълнителни) вноски гласувани от ОС. Размерът, редът и начинът им на внасяне се определят от ОС.

Имуществото на сдружението се състои от: вещи, пари, ценни книжа, недвижими имоти и вещни права върху тях, дялово участие в дружества, права върху интелектуална собственост и всички други права съгласно законодателството.

Имуществото на Асоциация АРХЕА се набира от:

- членски внос, изплащан ежемесечно и други вноски гласувани от Общото Събрание;

- приходи от участие в семинари, конференции, изложби и др. прояви;

- приходи от реклама и други услуги;

- дарения от местни и чуждестранни лица;

- други разрешени от закона източници.

При напускане на Асоциацията членовете получават само онези вещи, които сами са внесли, ако те не са дарение или членски внос.

При прекратяване или ликвидация на Асоциацията останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя солидарно между Редовните членове.

Дейността на сдружението не се ограничава със срок.

INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ | ФОРУМ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © АРХЕА ©