ЗА НАС | ПРОГРАМА | ЧЛЕНСТВО | ИНИЦИАТИВИ

БЮЛЕТИН PDF | АРХИВ | НОРМ.БАЗА | ПРОЕКТИ

 

На 07.09.2019 почина Nikolai Iankov , председател на АРХЕА.
Добрите хора стават по-добри ...
Мир на праха му и светла му памет ! Бог да го прости !
Съболезнования на всички близки, сродници и приятели !

УС на Асоциация АРХЕА

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ:

УС на Асоциация АРХЕА обявява следните служебни карти за невалидни:

Сл. карта N:III1107 издадена на името на Йордан Боянов Александров

Сл. карта N:III1102 издадена на името на Генчо Драганов Недялков

 

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО:

Член на Асоциация АРХЕА може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което декларира, че приема устава, спазва го и редовно плаща членски внос.

Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат формированията, които в своята дейност се ръководят от устава на Асоциацията, програмите и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Всички членове са равнопоставени, освен когато уставът предвижда друго.

Членовете биват Почетни, Редовни и Асоциирани.

Членовете се приемат с решение на УС.

Кандидатите за нови членове представят пред УС:

- писмена молба;

- декларация за приемане на устава и програмните документи и опазване тайната на конфиденциалната информация;

- идентифициращи и удостоверителни документи по изискване на УС.

Асоциираните членове се приемат от УС по тяхна молба.

За Редовни членове се приемат Асоциирани членове, доказали съпричастността си към издирването, опазването и популяризирането на КИЦ. Кандидатите трябва да представят поне две препоръки от Редовни членове пред УС.

Новите Редовни членове се приемат от УС с квалифицирано мнозинство от 2/3.

Учредителите по право са Редовни членове.

За Почетни членове се избират кандидати с особено големи заслуги към Асоциация АРХЕА. Предложението за издигане на Почетен член се внася в УС от Председателя или Главния Секретар. Новите Почетни членове се избират от УС с консенсус.

Почетните членове не плащат членски внос.

Членството в Асоциацията се прекратява:

По желание, изразено в писмена форма.

При смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице.

При системно неплащане на членския внос и другите вноски, гласувани от ОС. Системно е неплащането на три и повече поредни вноски.

При нарушение на устава и в случаите на действия, дискредитиращи Асоциация АРХЕА, неин(и) член(ове), дейността и или целите и, както и при възникване на обстоятелства, представляващи пречка за членството в АА.

Решенията за прекратяване на членство се вземат от УС с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите за Асоциираните членове и 2/3 от всички членове за Редовните и Почетните членове.

Желаещите да станат членове на Асоциация АРХЕА е нужно да заявят това на :

e-mail: [email protected]

phone: 0877 266 897

След представяне и оставяне на адрес и телефон за връзка ние ще ви изпратим необходимите документи и ще отговорим на вашите въпроси.

INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ | ФОРУМ

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © АРХЕА ©