РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА №752/93 (ЕИО), утвърждаващ разпоредбитепо прилагане на Регламент на Съвета № 3911/92 (ЕИО), относно износа на културни ценности

Приет на 30 март 1993 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
С оглед Договора за създаване на Европейската икономическа общност,
С оглед Регламент на Съвета № 3911/92 (ЕИО) относно износа на културни ценности от 09.12.1992 г. и преди всичко член 7 от него,
След консултации с Консултативния съвет по културни ценности,
Като има предвид, че се налага да бъдат приети разпоредби за прилагането на Регламент на Съвета № 3911/92 (ЕИО), предвиждащ най-вече въвеждането на система за разрешаване на износа на определени категории културни ценности, посочени в приложението на въпросния Регламент,
Като има предвид, че за да се осигури уеднаквяването на формуляра, на чието основание се издава разрешението за износ, предвидено в гореспоменатия Регламент, е необходимо да се определят условията за попълване, подаване и използване, на които той трябва да отговаря и че в тази връзка следва да се установи образец, на който да отговаря споменатото разрешение;
И с оглед това, че разрешението за износ трябва да бъде на един от официалните езици на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Раздел първи
ФОРМУЛЯР

Член 1
1. Формулярът, на чието основание се издава разрешението за износ на културни ценности, съответства на представения в приложението образец.
Разрешението за износ се издава и използва съобразно разпоредбите на Регламент № 3911/92 (ЕИО), наричан по-долу "основен Регламент", както и на настоящия въвеждащ Регламент.
2. Използваното на разрешението за износ не засяга по никакъв начин задълженията, свързани с формалностите по износа, нито свързаните с него документи.
Член 2
Формуляр за разрешение за износ се получава при подаване на молба до компетентните служби съгласно член 2, параграф 2 от основния Регламент.
Член 3
1. Използваната за формуляра хартия е бяла без механични отпечатъци, обработена за писане и не по-тежка от 55 гр. на квадратен метър.
2. Форматът на формулярите е 210 милиметра на 297 милиметра.
3. Формулярите са отпечатани и попълвани на един от официалните езици на Общността, определен от компетентните власти на издаващата го държава-членка. Компетентните власти на държавата-членка, в която се представя формулярът, могат да поискат той да бъде преведен на официалния език или на един от официалните езици на тази държава-членка. В този случай разходите по превода са за сметка на получателя на разрешението.
4. Държавите-членки са длъжни:
- да отпечатат формулярите, на които трябва да са отбелязани името и адреса на отпечатващото ведомство или идентифициращ знак,
- да вземат всички необходими мерки с цел избягване подправянето на формулярите. Държавите-членки уведомяват службите на Комисията относно способите за проверка, използвани за тази цел, за да бъдат информирани компетентните власти на останалите държави-членки.
5. За предпочитане е формулярът да се попълва по механичен или електронен път, но все пак би могъл да се попълни четливо на ръка; в последния случай се попълва с печатни букви и химикал. Какъвто и да е използваният начин, формулярът не трябва да съдържа изтривания, задрасквания, добавки или други промени.

Раздел втори
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА

Член 4
1. Без да бъде нарушаван параграф 3, отделно разрешение за износ се издава за всяка пратка на културни ценности.
2. По смисъла на параграф 1, пратката може да се състои от една или повече културни ценности.
3. Когато пратката съдържа няколко културни ценности, компетентните органи са тези, които решават дали трябва да се издаде едно или няколко разрешения за износ във връзка с тази пратка.
Член 5
Формулярът съдържа три екземпляра както следва:
- един екземпляр, отбелязан с № 1, за подаването на молбата;
- един екземпляр, отбелязан с № 2, предназначен за получателя на разрешението;
- един екземпляр, отбелязан с № 3, предназначен за изпращане на издаващата разрешението компетентна служба.
Член 6
1. Подателят на молбата попълва графи 1, от 3 до 19 а и ако е необходимо и графа 23 от молбата, както и всички екземпляри. Държавите-членки може да разпоредят да се попълва само молбата.
2. Към молбата трябва да бъдат приложени:
- документация, предоставяща всички необходими сведения относно съответните културни ценности и правното им положение към момента на подаване на молбата, и при необходимост - чрез други документи (фактури, експертизи и др.);
- автентична снимка, или когато е необходимо и по усмотрение на компетентните власти, черно-бели, или цветни снимки (най-малко с размери 8см/12см) на въпросните културни ценности.
Това изискване може да се замени, когато е подходящо и по усмотрение на компетентните власти с подробен списък на културните ценности.
3. Компетентните служби могат да поискат физическото представяне на изнасяните културните ценности с оглед на издаването на разрешението за износ.
4. Разходите по параграфи 2 и 3 са за сметка на подаващия молбата за разрешение за износ.
5. Надлежно попълненият формуляр за издаването на разрешението за износ се представя на компетентните власти упълномощени от държавите-членки съобразно член 2, параграф 2 от основния Регламент. Щом съответните власти дадат разрешение за износ, те съхраняват екземпляр № 1 от формуляра, а останалите екземпляри се връщат на получателя на разрешението, или на упълномощен за тази цел негов представител.
Член 7
Към декларацията за износ се прилагат следните документи:
- екземплярът, предназначен за получателя на разрешението;
- екземплярът, за изпращане обратно на издаващата го служба.
Член 8
1. Митническата служба, упълномощена да приеме декларацията за износ установява, че сведенията в декларацията за износ са в съответствие с попълненото в разрешението за износ и че то е упоменато в графа 44 на декларацията за износ.
То предприема необходимите мерки за идентифициране, които могат да се състоят в поставянето на печат или щемпел на митническата служба. Екземплярът от разрешението за износ копие от който се прилага към екземпляр № 3 на единствения административен документ се връща на издаващата го служба.
2. След като е попълнило графа 19б, службата, упълномощена да приеме декларацията за износ, връща на декларатора или упълномощено от него лице екземпляра, предназначен за получателя на разрешението.
3. Формулярът за разрешение който следва да бъде върнат на издалата го служба, трябва да придружава пратката пред митническите власти при напускане на територията на Общността. Митническата служба попълва при необходимост графа 5 от формуляра, поставя печат в графа 22 и го връща на титуляра или упълномощеното от него лице с цел формулярът да бъде върнат на издалата го служба.
Член 9
1. Срокът на валидност на дадено разрешение за износ не може да надхвърля дванадесет месеца, считано от датата на издаване.
2. В случай на временен износ компетентната служба може да определи срока, в рамките на който културните ценности трябва да бъдат върнати обратно в държавата-членка, издала разрешението.
3. Щом дадено разрешение за износ е с изтекъл срок на валидност без да е било използвано, получателят на разрешението незабавно връща своите екземпляри на издалата ги служба.
Член 10
Разпоредбите от Дял ІХ от Регламент на Комисията № 1214/92/ЕИО (ОВ,
L
132 от 16.05.1992 г., стр.1) и член 22, параграф 6 от Приложение І на Конвенцията за общия транзитен режим, сключена на 20.05.1987 г. между Общността и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) се прилагат когато културните ценности, упоменати в настоящия регламент, циркулират в границите на Общността и на територията на страна от ЕАСТ.
Член 11
Настоящият Регламент влиза в сила на 01.04.1993 г.
Настоящият Регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 30.03.1993 г.
За Комисията:
Кристиан Скривинър,
член на Комисията 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 1

№ 1

1. ПОДАТЕЛ НА МОЛБАТА (Име и адрес)
2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС
Номер
Валиден до
Безсрочно/Срочно
Дата за реимпорт
3. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОДАТЕЛЯ НА МОЛБАТА (Име и адрес)
4. ИЗПРАЩАЩА ИНСТИТУЦИЯ (Име и адрес)
5.А. ПОЛУЧАВАЩА СТРАНА ИЛИ СТРАНА НА ПРЕСТОЙ
5.Б. АДРЕСАТ
6. ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРАТКАТА
7. ОБОЗНАЧЕНИЕ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕГЛАМЕНТ № 3911/92 (ЕИО)

КАТЕГОРИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ

8. ОПИСАНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ
9. КОД
10. МАСА/ТЕГЛО

При необходимост моля добавете един или няколко допълнителни листа в три екземпляра, посочващи необходимите данни от графи от 8 до18. (вж. бележката в графа 23).

ОЦЕНЕНА СТОЙНОСТ

Критерии за РАЗПОЗНАВАНЕ

12. РАЗМЕР
13. НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ПРЕДМЕТ
14. ДАТИ
15. ДРУГИ БЕЛЕЗИ
16. АВТОР, ЕПОХА ИЛИ АТЕЛИЕ
17. МАТЕРИАЛ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ
18. ДОКУМЕНТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ /ОСОБЕНИ БЕЛЕЗИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ
Снимка, Списък, Белези за разпознаване, Библиография, Каталог.
19.А. МОЛБА
С настоящето моля да получа разрешение за износ на културните ценности, описани по-горе като гарантирам добросъвестно точността на предоставените сведения в настоящата молба и приложените към нея документи.

20. ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ИЗДАВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
Място и дата:

Подпис:
Място:
Дата:

МОЛБА

21. СНИМКА НА КУЛТУРНАТА ЦЕННОСТ
минимум: 8 сантиметра на 12 сантиметра
22. МИТНИЧЕСКА СЛУЖБА ПРИ ИЗЛИЗАНЕ:
Печат:
23. Към настоящия формуляр са приложени … допълнителни страници.
Бележка:
При попълването на графа 8 или върху съответните допълнителни страници компетентните служби следва надлежно да зачеркнат неизползваното пространство.

№ 2
1. ПОДАТЕЛ НА МОЛБАТА (Име и адрес)
2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС
Номер
Валидно до
Безсрочно/Срочно
Краен срок за внос
3. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОДАТЕЛЯ НА МОЛБАТА (Име и адрес)
4. ИЗДАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ (Име и адрес)
5.А. Получаваща страна или страна на престой
5.Б. АДРЕСАТ
6. ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ПРАТКАТА
7. ОБОЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕГЛАМЕНТ № 3911/92 (ЕИО)

КАТЕГОРИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ

8. ОПИСАНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ
9. КОД НА СТОКИТЕ
10. МАСА/ТЕГЛО

При необходимост моля добавете един или няколко допълнителни листа в три екземпляра, посочващи необходимите данни от графи от 8- до 18. (Вж. бележката в графа 23).

ОЦЕНЕНА СТОЙНОСТ

Критерии за РАЗПОЗНАВАНЕ

12. РАЗМЕР
13. НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ПРЕДМЕТ
14. ДАТА
15. ДРУГИ БЕЛЕЗИ
16. АВТОР, ЕПОХА ИЛИ АТЕЛИЕ
17. МАТЕРИАЛ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ
18. ДОКУМЕНТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ/ОСОБЕНИ БЕЛЕЗИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ
Снимка; Списък; Белези за разпознаване; Библиография; Каталог.
19.Б. ЗАВЕРКА ОТ МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА
Митническа служба: №
Държава-членка
Дата на издаване:
Подпис и печат:
20. ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ИЗДАВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ:
Място и дата:

КОПИЕ НА ТИТУЛЯРА

21. СНИМКА НА КУЛТУРНАТА ЦЕННОСТ
(минимум: 8 сантиметра на 12 сантиметра)
22. МИТНИЧЕСКА СЛУЖБА ПРИ ИЗЛИЗАНЕ
Печат:
23. Към настоящия формуляр са приложени … допълнителни страници.
Бележка:
При попълването на графа 8 или на съответните допълнителни страници компетентните служби трябва надлежно да зачеркнат неизползваното пространство.
№ 3
1. ПОДАТЕЛ НА МОЛБАТА (Име и адрес)
2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС
Номер
Валидно до
Безсрочно/Срочно
Краен срок за внос
3. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОДАТЕЛЯ НА МОЛБАТА (Име и адрес)
4. ИЗДАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ (Име и адрес)
5.А. Получаваща страна или страна на престой
5.Б. АДРЕСАТ
6. ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ПРАТКАТА
7. ОБОЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕГЛАМЕНТ № 3911/92 (ЕИО)

КАТЕГОРИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ

8. ОПИСАНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ
9. КОД
10. МАСА/ТЕГЛО

При необходимост, моля прикачете един или няколко допълнителни листа в три екземпляра, посочващи необходимите данни от графи от 8- до 18. (Вж. бележката в графа 23).

11. ОЦЕНЕНА СТОЙНОСТ

Критерии за РАЗПОЗНАВАНЕ

12. РАЗМЕР
13. НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ПРЕДМЕТ
14. ДАТА
15. ДРУГИ БЕЛЕЗИ
16. АВТОР, ЕПОХА ИЛИ АТЕЛИЕ
17. МАТЕРИАЛ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ
18. ДОКУМЕНТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ/ОСОБЕНИ БЕЛЕЗИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ
Снимка; Списък; Белези за разпознаване; Библиография; Каталог.
19.Б. ЗАВЕРКА ОТ МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА
Митническа служба: №
Държава-членка
Дата на издаване:
Подпис и печат:
20. ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ИЗДАВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ:
Място и дата:

КОПИЕ НА ТИТУЛЯРА

21. СНИМКА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ
(минимум: 8 сантиметра на 12 сантиметра)
22. МИТНИЧЕСКА СЛУЖБА ПРИ ИЗЛИЗАНЕ
Печат:
23. Към настоящия формуляр са приложени … допълнителни страници.

Бележка:
При попълването на графа 8 или на съответните допълнителни страници компетентните служби следва надлежно да зачеркнат неизползваното пространство.

INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ | ФОРУМ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © АРХЕА ©