PЕГЛАМЕНТ No 3911/92 НА СЪВЕТА (EИО), относно износа на културни паметници

Приет на 9 декември 1992 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
Като взе предвид Договора за създаване на Европейската Икономическа Общност и в частност член 113 от него,
Като взе предвид предложението на Комисията (
OB C 53, 28.02.1992 г.,
стр. 8),
Като взе предвид становището на Европейския Парламент (ОВ С 176, 13.07.1992 г., стр. 31) ,
Като взе предвид мнението на Икономическия и социален комитет (
OB C 223, 31.08.1992 г., стр. 10),
Като има предвид, че с оглед целостта на Вътрешния пазар е необходимо приемане на правила относно търговията с трети страни във връзка със защитата на културните ценности,
Като има предвид, че в светлината на заключенията на заседанието на Съвета от 19 ноември 1990 г., е необходимо да се приемат мерки, които да осигурят единен контрол спрямо износа на културните ценности по външните граници на Общността;
Като има предвид, че подобна система следва да изисква представянето на разрешителен лиценз, издаден от съответната държава-членка преди износа на културните ценности, обхванати от настоящия Регламент;
Като има предвид, че това изисква ясно определяне на обхвата на подобни мерки и процедурите за прилагането им;
Като има предвид, че прилагането на тази система следва да е максимално опростено и ефикасно;
Като има предвид, че следва да се създаде Комитет, който да подпомага Комисията при прилагането на разпоредбите на настоящия Регламент,
Като има предвид това, че с оглед натрупания опит на органите на държавите-членки по прилагане на Регламент на Съвета (
EИО) No l468/81 от 19 май 1981г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията по осигуряване надлежното прилагане на правната уредба в сферата на митническите или селскостопанските въпроси (ОВ L
144, 02.06.1981 г.), цитираният Регламент следва да се прилага и по тези въпроси,
Като има предвид, че Приложението към настоящия Регламент е предназначено да изясни кои категории културни ценности следва да получат определена защита при търговия с трети страни, но няма за цел да попречи на прилагането на легалното определение за национално богатство, дадено от страна на държавите-членки по смисъла на член 36 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Без да се накърняват правомощията на държавите-членки съгласно член 36 от Договора, понятието “
културни
ценности” , за целите на настоящия Регламент, се отнася до категориите, изброени в Приложението. .

Раздел първи
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС

Член 2
1. Износът на културни ценности извън митническата територия на Общността е обусловен от представянето на разрешение за износ.
2. Разрешение за износ се издава по молба на съответното лице:
‑ от компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия се намират на правно основание въпросните културни ценности към 1 януари 1993 г.,
‑ или след тази дата - от компетентен орган на държавата-членка на чиято територия се намират било след правомерното и окончателно прехвърляне от друга държава-членка, или внос от трета страна, или повторен внос от трета страна след правомерно изпращане от държава-членка до въпросната страна.
Без да се изключва прилагането на параграф 4, компетентната държава-членка в съответствие с първите две подточки на алинея първа, може да не изиска разрешения за износ за културни паметници посочени в първа и втора подточка по категорията А1 на Приложението, когато последните са с ограничен археологически или научен интерес, при условие, че не са директен резултат от разкопки, находки и археологически обекти на територията на държава-членка, както и че предлагането им на пазара е законосъобразно.
За целите на настоящия Регламент, разрешение за износ може да бъде отказано, когато въпросните културни ценности са предмет на правно регулиране от законодателство на съответната държава-членка, защитаващо национално богатство с художествена, историческа или археологическа стойност.
При необходимост упоменатият орган във втора точка на първа алинея следва да установи взаимодействие с компетентните органи на държавата-членка, от чиято територия е изнесена въпросната културна ценност, и в частност с компетентните органи по смисъла на Директива на Съвета 93/7/
EИО относно връщането на културни ценности, неправомерно изнесени от територията на държава-членка (все още не е приета към момента на публикуването на настоящия акт – в съответствие с чл. 11 този Регламент ще влезе в сила три дни след публикуването на Директивата в „Официалния вестник на ЕО”).
3. Разрешителният документ важи за територията на Общността.
4. Без да се изключва прилагането на настоящия член, прекият износ от митническата територия на Общността на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност, които не са културни ценности по смисъла на настоящия Регламент, е предмет на правно регулиране от националното законодателство на държавата-членка, от която се изнасят.
Член 3
1. Държавите-членки предоставят на Комисията списък на органите, компетентни да издават разрешителни документи относно износа на културни ценности.
2. Комисията публикува списък на тези органи и всички изменения в този списък в серията “
С” в „Официален
вестник на Европейските Общности”.
Член 4
Разрешението за износ следва да се представи приложено към митническата декларация за износ при извършването на митническите формалности във връзка с износа в съответната митническа служба, която е компетентна да приеме декларацията.
Член 5
1. Държавите-членки могат да ограничават броя на митническите служби, компетентни да администрират мерките във връзка с износа на културните ценности.
2. Държавите-членки, които се възползват от възможността предоставена им по смисъла на параграф 1, информират Комисията относно мерките, предприети от митническите служби.

Комисията публикува тази информация в серията “С” в „Официален вестник на Европейските Общности”.

Раздел втори
АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 6
За целите на настоящия Регламент, разпоредбите на Регламент (
EИО) No 1468/81, и по-специално разпоредбите относно конфиденциалността на информацията, се прилагат mutatis mutandis.
В допълнение на сътрудничеството предвидено в алинея първа, държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да установят взаимодействие между митническите органи и компетентните власти съгласно член 4 от Директива 93/7/
E
ИО.

Раздел трети
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7
Необходимите разпоредби по прилагане на настоящия Регламент, в частност отнасящите се за формулярите за използване (например, моделът и техническите стойности), се приемат съобразно процедурата по реда на Член 8, параграф 2.
Член 8
1. Комисията се подпомага от Комитет съставен от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията.
Комитетът проучва и разглежда всеки въпрос, свързан с прилагането на настоящия Регламент, повдигнат от неговия председател, или по негова инициатива или по молба на представител на държава-членка.
2. Представителят на Комисията представя пред Комитета проект на мерките, които следва да бъдат предприети. В рамките на срок определен от председателя според спешността на въпроса, Комитетът произнася мнението си по проекта, като при необходимост гласува.
Мнението на Комитета са записва в протокола, при което всяка държава-членка има право да изиска отразяване на мнението и в протокола.
Комисията отчита възможно най-пълно мнението на Комитета. Тя известява Комитета за начина, по който мнението му е било взето предвид.
Член 9
Всяка държава-членка определя наказателно-правните мерки, които ще прилага при нарушение на разпоредбите на настоящия Регламент. Наказателно-правните мерки следва да са пропорционални на необходимостта от спазване на разпоредбите на Регламента.
Член 10
Всяка държава-членка уведомява Комисията относно мерките, предприети във връзка с настоящия Регламент.
Комисията предоставя тази информация на останалите държави-членки.
Всеки три години Комисията предоставя отчет пред Европейският парламент, Съветът и Икономическия и социален комитет относно прилагането на настоящия Регламент.
Съветът преразглежда ефективността от настоящия Регламент след тригодишен срок на прилагане и при необходимост прави необходимите изменения по предложение на Комисията.
При всички случаи Съветът, като действа по предложение на Комисията, разглежда на всеки три години и при необходимост актуализира посочените стойности в Приложението на базата на икономически и монетарни показатели, възприети в Общността.
Член 11
1. Настоящият Регламент влиза в сила на третия ден след публикуването в Официален вестник на Европейските Общности Директива 93/7/ЕИО.

Настоящият Регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Изготвен в Брюксел на 9 декември 1992 година.

За Съвета:

Председател,

В. ВАЛДЕГРАВ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТЕГОРИИ КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, ОБХВАНАТИ ОТ ЧЛЕН 1

A. 1.Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при:

- разкопки и находки на суша или под водата
9705 00 00
- археологически обекти;
9706 00 00
- археологически колекции.

2. Елементи, представляващи цялостна част от паметници с художествена, историческа или религиозна стойност, които са били разчленени и датират от поне 100 години

9705 00 00;
9706 00 00.

3. Портрети и картини изпълнени изцяло на ръка, без значение на използваните материали и средства, при условие, че са на повече от 50 години и не принадлежат на авторите си:

9701.

4. Мозайки, различни от включените в категории 1 или 2 и рисунки изпълнени изцяло на ръка, без значение на използваните материали и средства, при условие, че са на повече от 50 години и не принадлежат на авторите си:

6914
9701.

5. Оригинални надписи, плаки, серографии и литографии, със съответните им оригинални плаки и разпечатки, без значение на използваните материали и средства, при условие, че са на повече от 50 години и не принадлежат на авторите си:
9702 00 00;
8442 50 99.

6. Оригинални скулптури или фигури и копия, произведени по същия начин както оригинала, но различни от включените в категория (1);

9703 00 00.

7. Фотографии, филми и негативи от тях, при условие, че са на повече от 50 години и не принадлежат на авторите си:

3704;
3705;
3706;
4911 91 80.

8. Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция, без значение на използваните материали и средства, при условие, че са на повече от 50 години и не принадлежат на авторите си:

9702 00 00;
9706 00 00;
4901 10 00;
4901 99 00;
4904 00 00;
4905 9100;
4905 99 00;
4906 00 00.

9. Книги, датиращи от преди 100 години, единично или в колекции при условие, че са на повече от 50 години и не принадлежат на авторите си:

9705 00 00;
9706 00 00.

10. Печатни карти, датиращи от преди 200 години:

9706 00 00.

11. Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди повече от 50 години:

3704;
3705;
3706;
4901;
4906;
9705 00 00;
9706 00 00.

12. (a) Колекции и образци от зоологически, ботанически, минералогически или анатомически колекции:

9705 00 00

(b) Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес:

9705 00 00.

13. Транспортни средства, датиращи от преди 75 години:

9705 00 00

Глави
от 86 до 89.

14. Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от А. 1.до А. 13.

(a) между 50 и 100 годишни:
играчки, игри.

Глава 95
стъклени изделия
7013
предмети от златарски или сребърни произведения
7114
мебели

Глава 94
оптически, фотографски или кинематографични апарати

Глава 90
музикални инструменти

Глава 92
часовници и – различни видове и части от тях

Глава 91
предмети от дърво

Глава 44
керамика

Глава 69
гоблени

5805 00 00
килими

Глава 57
тапети
4814

оръжия

Глава 93

(б) над 100 годишни
9706 00 00

Предмети с културна и историческа стойност по реда на категориите от А. 1 до А. 14 в настоящият Регламент, само когато стойността им съответства или надхвърля финансовите прагове по точка Б.

Б. Финансови прагове, приложими за някои категории по реда на точка А (в екю)

Стойност: 0 (Нула)
1. (Археологически предмети)
2. (Разчленени паметници)
8. (Свитъци и ръкописи)
11 (Архиви)
15 000
4. (Мозайки и рисунки)
5. (Гравюри)
7. (Фотографии)
10. (Отпечатани географски карти)
50 000
6. (Статуи)
9. (Книги)
12. (Колекции)
13. (Транспортни средства)
14. (Други предмети)
150 000
3. (Картини)

Оценката за това дали условията, свързани с финансовите стойности са изпълнени се прави към момента на подаване на молбата за разрешение на експорт. Финансовата стойност е тази на оценката на културната ценност в държавата-членка, съгласно член 2, параграф (2) от настоящия Регламент.

Датата за обмен на стойностите, изразени в екю в Приложението в национални валути е 1 януари 1993 година.

Съгласно определението на Съда на ЕО в Решението по Дело 252/84:

Колекционирани предмети по смисъла на позиция Nо 97.05 на Общата митническа тарифа са тези, които са с характеристика на предмети, включвани в колекции, т.е. предмети, сравнително редки и не се използват по първоначалното си предназначение, които са предмет на сделки извън обикновения търговски обмен с предмети с подобна употреба, при условие, че са с висока стойност.”

INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ | ФОРУМ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © АРХЕА ©